Zamów dietę na minimum 14 dni i odbierz 19% rabatu z kodem FESTIWAL19. Promocja trwa jeszcze przez 02 dni 02 h 55 min. 17 sek.

Regulamin obowiązujący od 1 marca 2023 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Adres – adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia dla realizacji Dostawy.
 2. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 3. Dieta – propozycja jadłospisu z gotowych elementów Zestawu bądź dodatkowy posiłek zarezerwowany przez Kupującego.
 4. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
 5. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Posiłek – pojedyncze danie, które Kupujący rezerwuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą.
 7. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać rezerwacji i zakupów Zestawów lub Posiłków, zmieniać lub rezygnować z Zestawów lub Posiłków, zmieniać termin dostaw Zestawów lub Posiłków, oceniać wybrane elementy Zestawów lub Posiłków, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 8. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Zestawu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 10. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod adresem https://republikasmakoszy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 11. Sprzedający – Republika Smakoszy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-105) przy ul. Twardej 18, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, KRS 0000928677, NIP 5252881818, REGON 520261293.
 12. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 13. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Zestawów zgodnie z wybraną Dietą oraz usługa Profilu.
 16. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 17. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego towar i usługa w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój.
 18. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Kupującego za pośrednictwem Serwisu zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej produktów gotowych oraz umowy świadczenia usługi transportowej poprzedzone wyborem tych produktów (łącznie z Dietą bądź oddzielnie), wyborem formy płatności, wskazaniem Adresu i akceptacją treści Regulaminu

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 661 55 66 00, e-mailem – kontakt@republikasmakoszy.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa.

III. PROCEDURA TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESTAWÓW 

§4.

 1. Kupujący wstępnie konfiguruje Zestaw i/lub dobiera dodatkowy Posiłek w Serwisie z poziomu Profilu przechodząc przez interaktywny kreator Zestawów.
 2. Kupujący może wstępnie skonfigurować dowolną ilość Zestawów bądź dodatkowych Posiłków, na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej     
 3. W czasie procedury wstępnej konfiguracji Zestawu, Kupujący może wybierać elementy Zestawu zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Dietami lub propozycjami dodatkowych Posiłków i Ramami Czasowymi.
 4. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanego Zestawu. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych elementów Zestawu, zmieniać ich kaloryczność, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw, o ile dla wskazanego adresu dostawy dostępna jest opcja wyboru godzin dostawy.
 5. Kupujący korzystając z Aplikacji Mobilnej może zamówić opcję Zestawu w następujących wariantach:

1) wyborze jednej z 6 Diet (Optymalna, Wegetariańska, Fit, PAPA Gluten, Wege+Ryba, Niski IG:

2) elastycznym dobieraniu Posiłków, w tym możliwość zamówienia dodatkowego posiłku do Diety;

 1. W zakresie ust. 5 pkt 2) powyżej, Kupujący może dokonać rezerwacji pod warunkiem  dostępności Posiłku wskazanego przez Kupującego, oraz po uprzednim opłaceniu rezerwacji Posiłku. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku braku uprzedniej płatności za rezerwację Posiłku, w przypadku wyboru przez Kupującego Posiłku w ramach wariantu określonego w ust. 5 pkt 2),Sprzedający ma prawo odmówić rezerwacji Posiłku przez Kupującego, udzielając mu jednocześnie odpowiednich informacji za pośrednictwem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail lub sms, o ile Kupujący przekazał dane kontaktowe Sprzedającemu, jak również określił preferowany kanał komunikacji, w braku wyboru Sprzedający zastrzega prawo wyboru kanału komunikacji wedle własnego wyboru, na podstawie danych kontaktowych, które posiada.     
 2. Sprzedający zastrzega, że wygląd Zestawu prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Zestawu dostarczonego Kupującemu. Dotyczy to w szczególności produktów spożywczych, gotowych posiłków i napoi.

IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji Zestawu.
 2. Dostawa zamówionych Zestawów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi.
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy mogą być realizowane na adres bezpłatny lub adres dodatkowo płatny. Obszary objęte płatną dostawą oraz ceny za realizację dostawy na adres płatny wskazane są w Cenniku dostaw. W przypadku wyboru adresu dostawy dodatkowo płatnego Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowej opłacie przed złożeniem zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 6. W przypadku dostawy na adresy bezpłatne, Kupujący ma możliwość wyboru preferowanego czasu dostawy zgodnie z zasadami określonymi w Profilu. Wybór dostawy o określonym przedziale czasowym może wiązać się z dodatkową opłatą, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas wstępnej konfiguracji Zestawu, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 9. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi.
  W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres bezpłatny na adres płatny lub godziny dostawy na godziny płatne będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy. Sprzedający zastrzega prawo odmowy usunięcia Posiłku z zamówienia Kupującego na dany dzień, w przypadku wyboru przez Kupującego wariantu o którym mowa w ust. 5 pkt 2) Regulaminu. Jednocześnie Sprzedający wedle wyboru Kupującego zaliczy koszt Zestawu, który nie został odebrany bądź z którego Kupujący zrezygnował/zmienił datę dostawy na poczet przyszłych zamówień Klient bądź dokona zwrotu środków Kupującemu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Istnieje możliwość zamówienia Zestawu na dowolnie wybrane przez Kupującego dni.
  W przypadku doboru do Diety dodatkowego Posiłku za pośrednictwem Serwisu, w ramach wariantów określonych w ust. 5 pkt 2) Regulaminu konkretne dodatkowe Posiłki będą dostępne/przypisane dla danego dnia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia Posiłków przypisanych do danego dnia w Serwisie.
 11. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Dostawa zamówionych Zestawów może być realizowana przez współpracuje ze Sprzedającym firmy transportowe.
 13. Sprzedający zastrzega, iż bez względu na wybór Diet przez Kupującego, dostawa zamówionych Zestawów na dany dzień odbywać się będzie w ramach jednej wspólnej dostawy wszystkich Diet zamówionych przez Kupującego na dany dzień.

V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Posiłków podane w Serwisie są łączna ceną Posiłku oraz Dostawy. Ceny są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. 

§7.

 1. Zapłata za Zestawy następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Zestawy możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  • z wykorzystaniem karty płatniczej;
  • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego.
 1. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 2. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).
 3. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 5. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 6. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
 1. w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
 2. w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 1. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 3. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 4. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 5. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 6. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 7. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Zestawy na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Faktury będą udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na Profilu Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami §7 pkt 9, jest udostępniana w Profilu Kupującego do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 3. Kupujący otrzyma informację o udostępnieniu faktury elektronicznej w Profilu na podany przez siebie adres email.

VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Zestawów oferowanych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy kontakt@republikasmakoszy.pl numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Zestawy. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.

VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po zawarciu Umowy. W celu zawarcia Umowy, Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłana treść Regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 5. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. 
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenie wykorzystania przez Kupującego Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z powyżej określonymi zasadami, Sprzedający ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź jeśli zachodzą do tego przesłanki określone powyżej odmówić zrealizowania Usług, dokonać zatrzymania środków do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź zwrotu przyjętych środków bądź wypowiedzieć Umowę.

 1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Zestaw może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zestawu (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie może żądać od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Posiłki mogą zawierać gluten, dlatego nie są zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Zestaw ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@republikasmakoszy.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
  • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
  • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 1. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele elementów Zestawu, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@republikasmakoszy.pl
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za produkt lub usługę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Osoba fizyczna powinna odesłać Zestaw na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie towar nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 9. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 10. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Zestawu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu.

XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj. ul. Twardej 18, 05-105 Warszawa) lub mailowo na adres kontakt@republikasmakoszy.pl.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie republikasmakoszy.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie republikasmakoszy.pl/polityka-prywatnosci

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@republikasmakoszy.pl.

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
 2. jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
   • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
 1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa;
 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@republikasmakoszy.pl.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.republikasmakoszy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu Republiki Smakoszy:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków

Regulamin obowiązujący od 15 listopada 2021 roku

I. DEFINICJE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

 1. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie na systemy iOS lub Android, instalowane na urządzeniu wielofunkcyjnym Kupującego umożliwiające dostęp do Serwisu, w tym do Profilu.
 2. Dieta – propozycja jadłospisu z gotowych elementów Zestawu bądź dodatkowy posiłek zarezerwowany przez Kupującego.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740)
 4. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Posiłek – pojedyncze danie, które Kupujący rezerwuje łącznie bądź z Dietą bądź oddzielnie poza Dietą.
 6. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część Serwisu, w której może on dokonywać rezerwacji i zakupów Zestawów lub Posiłków, zmieniać lub rezygnować z Zestawów lub Posiłków, zmieniać termin dostaw Zestawów lub Posiłków, oceniać wybrane elementy Zestawów lub Posiłków, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 7. Ramy Czasowe – dokument określający ramy czasowe w jakich Kupujący może dokonywać określonych zmian zamówienia, zmian terminu zamówienia lub zrezygnować z zamówienia, stanowiący załącznik do Regulaminu. Wraz z upływem terminu zmiany wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość zmiany zamówienia. Wraz z upływem terminu rezygnacji wskazanego w Ramach Czasowych Kupujący traci możliwość rezygnacji z zamówienia i nie może żądać zwrotu środków wykorzystanych do nabycia Zestawu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 9. Serwis – serwis internetowy Sprzedającego dostępny dla Użytkowników pod adresem https://republikasmakoszy.pl oraz dla Kupujących w Aplikacji Mobilnej.
 10. Sprzedający – Republika Smakoszy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (05-105) przy ul. Twardej 18, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, KRS 0000928677, NIP 5252881818, REGON 520261293.
 11. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 12. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Zestawu zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży i dostawy Zestawów zgodnie z wybraną Dietą oraz usługa Profilu.
 15. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 16. Zestaw – każdy sprzedawany przez Sprzedającego towar i usługa w szczególności, produkt spożywczy, gotowy posiłek lub napój.
 17. Kod Podarunkowy- generowany przez Sprzedającego elektronicznie, kod umożliwiający Kupującemu nabywanie Usług do wysokości kwoty, za którą ten kod został nabyty.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług oraz zasady korzystania z Serwisu.
 2. Akceptując Regulamin osoba fizyczna żąda, aby wykonywanie usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W związku z tym osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. W szczególności odstąpienie od Umowy nie wpłynie na ważność zawartych Umów Sprzedaży, z zastrzeżeniem §5.

§2.

 1. W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC lub podobnego, telefonu komórkowego lub tabletu, wyposażonego w aktualną wersję systemu operacyjnego Windows, Linux, MAC OS, Android lub iOS oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari.

§3.

 1. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer: 661 55 66 00, e-mailem – kontakt@republikasmakoszy.pl. Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego – ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa.

III. PROCEDURA TWORZENIA I MODYFIKACJI ZESTAWÓW 

§4.

 1. Kupujący wstępnie konfiguruje Zestaw i/lub dobiera dodatkowy Posiłek w Serwisie z poziomu Profilu przechodząc przez interaktywny kreator Zestawów.
 2. Kupujący może wstępnie skonfigurować dowolną ilość Zestawów bądź dodatkowych Posiłków, na zasadach określonych w ust. 3-5 poniżej     
 3. W czasie procedury wstępnej konfiguracji Zestawu, Kupujący może wybierać elementy Zestawu zgodnie z ustalonymi przez Sprzedającego Dietami lub propozycjami dodatkowych Posiłków i Ramami Czasowymi.
 4. Zgodnie z Ramami Czasowymi Kupujący ma możliwość modyfikacji wstępnie skonfigurowanego Zestawu. Może dodawać lub rezygnować z poszczególnych elementów Zestawu, zmieniać ich kaloryczność, zmieniać adres dostaw, daty dostaw i godziny dostaw, o ile dla wskazanego adresu dostawy dostępna jest opcja wyboru godzin dostawy.
 5. Kupujący korzystając z Aplikacji Mobilnej może zamówić opcję Zestawu w następujących wariantach:

1) wyborze jednej z 6 Diet (Optymalna, Wegetariańska, Fit, PAPA Gluten, Wege+Ryba, Niski IG:

2) elastycznym dobieraniu Posiłków, w tym możliwość zamówienia dodatkowego posiłku do Diety;

 1. W zakresie ust. 5 pkt 2) powyżej, Kupujący może dokonać rezerwacji pod warunkiem  dostępności Posiłku wskazanego przez Kupującego, oraz po uprzednim opłaceniu rezerwacji Posiłku. Sprzedający zastrzega, iż w przypadku braku uprzedniej płatności za rezerwację Posiłku, w przypadku wyboru przez Kupującego Posiłku w ramach wariantu określonego w ust. 5 pkt 2),Sprzedający ma prawo odmówić rezerwacji Posiłku przez Kupującego, udzielając mu jednocześnie odpowiednich informacji za pośrednictwem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail lub sms, o ile Kupujący przekazał dane kontaktowe Sprzedającemu, jak również określił preferowany kanał komunikacji, w braku wyboru Sprzedający zastrzega prawo wyboru kanału komunikacji wedle własnego wyboru, na podstawie danych kontaktowych, które posiada.     
 2. Sprzedający zastrzega, że wygląd Zestawu prezentowany w Serwisie może różnić się od wyglądu Zestawu dostarczonego Kupującemu. Dotyczy to w szczególności produktów spożywczych, gotowych posiłków i napoi.

IV. DOSTAWA

§5.

 1. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Serwisie. Szczegółowy obszar dostaw można sprawdzić wypełniając formularz na stronie Serwisu oraz podczas konfiguracji Zestawu.
 2. Dostawa zamówionych Zestawów odbywa się w dni wybrane przez Kupującego w Profilu. Adres i godziny dostaw określane są przez Kupującego w Profilu zgodnie z Ramami Czasowymi.
 3. Kupujący może mieć zdefiniowany więcej niż jeden adres dostawy. W przypadku zdefiniowana więcej niż jednego adresu dostawy, każdorazowo przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien wybrać adres dostawy, na jaki ma być dostarczone zamówienie.
 4. Dostawy mogą być realizowane na adres bezpłatny lub adres dodatkowo płatny. Obszary objęte płatną dostawą oraz ceny za realizację dostawy na adres płatny wskazane są w Cenniku dostaw. W przypadku wyboru adresu dostawy dodatkowo płatnego Kupujący zostanie poinformowany o dodatkowej opłacie przed złożeniem zamówienia.
 5. Dostawy realizowane są w godzinach nocnych i nie dłużej niż do godz. 10:00 rano. Możliwe godziny dostaw na dany adres określone są w Profilu i będą podane do wiadomości Kupującego podczas tworzenia/zmiany adresu dostawy. Nie ma możliwości ustalenia precyzyjnej godziny dostawy, innej niż wynikającej z dostępnych dla danego adresu dostawy przedziałów czasowych.
 6. W przypadku dostawy na adresy bezpłatne, Kupujący ma możliwość wyboru preferowanego czasu dostawy zgodnie z zasadami określonymi w Profilu. Wybór dostawy o określonym przedziale czasowym może wiązać się z dodatkową opłatą, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 7. Dostawa realizowana jest wyłącznie w określonym przez Kupującego czasie (dzień i godziny) i pod wskazany przez Kupującego adres. Niedostarczenie Zestawu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas wstępnej konfiguracji Zestawu, awaria domofonu, podany błędny kod do domofonu przez Kupującego, brak kontaktu z Kupującym) lub nieodebranie Zestawu przez Kupującego w umówionym czasie i miejscu nie rodzi roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowych danych adresowych, bądź zmianie adresu dostawy na zasadach odbiegających od zasad określonych zgodnie z Ramami Czasowymi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, i nie rodzi to roszczenia o dostawę Zestawu w innych okolicznościach
 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości podanych danych adresowych, Sprzedający jest uprawniony do ich potwierdzenia oraz może powstrzymać się od realizacji zamówienia, do czasu ich weryfikacji. O takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego i wspólnie z nim dokona weryfikacji podanych przez niego danych.
 9. Kupujący może zmienić datę, godziny oraz adres dostawy zgodnie z obowiązującymi Ramami Czasowymi.
  W przypadku, jeśli Kupujący będzie chciał zmienić adres bezpłatny na adres płatny lub godziny dostawy na godziny płatne będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty, o czym Kupujący zostanie poinformowany przed zatwierdzeniem zmiany adresu lub godzin dostawy. Sprzedający zastrzega prawo odmowy usunięcia Posiłku z zamówienia Kupującego na dany dzień, w przypadku wyboru przez Kupującego wariantu o którym mowa w ust. 5 pkt 2) Regulaminu. Jednocześnie Sprzedający wedle wyboru Kupującego zaliczy koszt Zestawu, który nie został odebrany bądź z którego Kupujący zrezygnował/zmienił datę dostawy na poczet przyszłych zamówień Klient bądź dokona zwrotu środków Kupującemu na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Istnieje możliwość zamówienia Zestawu na dowolnie wybrane przez Kupującego dni.
  W przypadku doboru do Diety dodatkowego Posiłku za pośrednictwem Serwisu, w ramach wariantów określonych w ust. 5 pkt 2) Regulaminu      konkretne dodatkowe Posiłki będą dostępne/przypisane dla danego dnia. Kupujący ma możliwość sprawdzenia Posiłków przypisanych do danego dnia w Serwisie.
 11. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy lub innych wskazanych przez Sprzedającego, dostawy mogą nie być realizowane, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Dostawa zamówionych Zestawów może być realizowana przez współpracuje ze Sprzedającym firmy transportowe.
 13. Sprzedający zastrzega, iż bez względu na wybór Diet przez Kupującego, dostawa zamówionych Zestawów na dany dzień odbywać się będzie w ramach jednej wspólnej dostawy wszystkich Diet zamówionych przez Kupującego na dany dzień.

V. CENA I PŁATNOŚCI

§6.

 1. Ceny Zestawów podane są w Serwisie. Ceny Zestawów są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT. Ceny Zestawów obejmują ewentualne koszty transportu i innych Usług, chyba, że dostawa na wybrany przez Kupującego adres lub w wybranych przez Kupującego godzinach jest dodatkowo płatna, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Dodatkowa opłata za dostawę będzie ceną brutto, uwzględniającą należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT.

§7.

 1. Zapłata za Usługi następuje ze środków przekazanych uprzednio Sprzedającemu na ten cel przez Kupującego. Zapłata za Usługi możliwa jest po założeniu przez Kupującego Profilu zgodnie z §9.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje wyłącznie:
  • za pośrednictwem operatora płatności internetowych wskazanego przez Sprzedającego lub
  • z wykorzystaniem karty płatniczej;
  • z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego.
 1. Środki są przekazane Sprzedającemu z momentem uznania rachunku Sprzedającego, chyba że Sprzedający poinformuje wcześniej w Profilu o skutecznym przekazaniu środków.
 2. Złożenie zamówienia stanowi polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na poczet kwoty obliczonej na podstawie wstępnie skonfigurowanych Zestawów (wartość zamówienia).
 3. Środki przekazane Sprzedającemu pomniejszane są o wartość zamówienia.
 4. Zamówienie nie zostanie przyjęte, jeśli wartość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu jest niższa niż wartość dokonywanego zamówienia.
 5. Jeśli wysokość środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych dotychczas na wartość zamówienia oraz nie zwróconych Kupującemu, jest niewystarczająca do złożenia zamówienia, dokonanie zamówienia bez przerywania procesu zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez przekazanie środków za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub karty płatniczej.
 6. Jeśli doszło do zmiany – w tym rezygnacji z – zamówienia skutkującego zmianą należności od Kupującego dla Sprzedającego z tytułu zamówienia, kwota odpowiadająca różnicy wartości zamówienia wynikającej ze zmiany:
 1. w przypadku zmiany skutkującej zwiększeniem wartości zamówienia – różnica pomniejsza środki przekazane Sprzedającemu;
 2. w przypadku zmiany skutkującej zmniejszeniem wartości zamówienia – następuje przywrócenie środków przekazanych Sprzedającemu o wartość różnicy.
 1. Definitywne zaliczenie środków na zapłatę Sprzedającemu następuje dopiero w momencie, w którym zamówienie staje się definitywne i nieodwołalne. Zamówienie uważa się za definitywne i nieodwołalne w momencie, w którym nie może być już zmienione, ani odwołane zgodnie z Ramami Czasowymi. Złożenie zamówienia stanowi zarazem polecenie Kupującego zaliczenia przekazanych Sprzedającemu środków na zapłatę Sprzedającemu z chwilą, w której zamówienie stanie się definitywne i nieodwołalne.
 2. Kupujący może zażądać od Sprzedającego zwrotu całości środków przekazanych Sprzedającemu i niezaliczonych na zapłatę Sprzedającemu.
 3. Informacja o środkach przekazanych Sprzedającemu przez Kupującego, środkach zaliczonych na poczet wartości zamówienia oraz środkach zaliczonych na zapłatę Sprzedającemu lub zwróconych Kupującemu dostępna jest w Profilu.
 4. Z tytułu przekazanych środków, zaliczania ich na poczet wartości zamówienia lub na zapłatę Sprzedającemu, Sprzedający nie pobiera opłat, a Kupującemu nie przysługują pożytki.
 5. Na żądanie Kupującego, a także w razie ustania Umowy, Sprzedający zwraca środki przekazane Sprzedającemu niezaliczone na zapłatę Sprzedającemu.
 6. Zwrot następuje wyłącznie Kupującemu na wskazany przez niego i należący do niego rachunek i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania prawidłowego żądania zwrotu lub ustania Umowy, jednak nie wcześniej niż od momentu wskazania przez Kupującego rachunku Kupującego.
 7. Jeśli po stronie Sprzedającego powstała wierzytelność z dowolnego tytułu wobec Kupującego, Sprzedający jest uprawniony zaliczyć środki przekazane przez Kupującego na zapłatę za Usługi na zaspokojenie wierzytelności za uprzednim złożeniem oświadczenia Kupującemu.

§8.

 1. Faktury będą udostępniane Kupującemu w formie elektronicznej na Profilu Kupującego. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i ich korygowanie w formie elektronicznej.
 2. Faktura elektroniczna dokumentująca całą sprzedaż na rzecz Kupującego, w stosunku do której zamówienia stały się definitywne i nieodwołalne w danym miesiącu kalendarzowym zgodnie z postanowieniami §7 pkt 9, jest udostępniana w Profilu Kupującego do 15 dnia każdego następnego miesiąca.
 3. Kupujący otrzyma informację o udostępnieniu faktury elektronicznej w Profilu na podany przez siebie adres email.

VI. WYKORZYSTANIE KODÓW PODARUNKOWYCH

§9.

 1. Kod Podarunkowy może być wykorzystany wyłącznie przez Kupującego. Do wykorzystania Kodu Podarunkowego niezbędna jest jego aktywacja.
 2. Kod Podarunkowy po jego aktywacji umożliwia Kupującemu nabywanie ograniczonego zakresu Usług świadczonych przez Sprzedającego. Nie jest możliwe nabycie z wykorzystaniem Kodu Podarunkowego usług lub towarów świadczonych przez podmioty inne niż Sprzedający.
 3. Po zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego nie ma możliwości zwiększania wartości Kodu Podarunkowego.
 4. Nie ma możliwości aktywacji Kodu Podarunkowego, którego okres ważności upłynął, lub Kodu Podarunkowego, który został już wcześniej aktywowany.
 5. Data ważności i wartość Kodu Podarunkowego podane są w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedającego po zawarciu z nabywcą umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego na adres e-mailowy wskazany przez tego nabywcę.
 6. W celu aktywacji Kodu Podarunkowego, Kupujący przesyła Sprzedającemu na adres e-mailowy kontakt@republikasmakoszy.pl numer Kodu Podarunkowego oraz adres e-mail Kupującego podany Sprzedającemu w związku z zawarciem Umowy.
 7. Aktywacja Kodu Podarunkowego jest równoznaczna z przekazaniem środków Sprzedającemu na cel zapłaty za Usługi. Aktywacja Kodu Podarunkowego ma charakter jednorazowy i skutkuje utratą jego ważności. O aktywacji Kodu Podarunkowego Kupujący informowany jest w Profilu, w ciągu 1 dnia od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji przesłanych przez Kupującego w celu aktywacji Kodu Podarunkowego.
 8. Kod Podarunkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez i na rzecz jednego Kupującego.
 9. Kod Podarunkowy jest ważny do momentu jego aktywacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Z dniem upływu okresu ważności Kod Podarunkowy staje się nieważny.
 10. Sprzedający nie weryfikuje sposobu w jaki Kupujący uzyskał dostęp do Kodu Podarunkowego. Na Kupującym spoczywa obowiązek zachowania w tajemnicy Kodu Podarunkowego i nieujawniania go podmiotom nieuprawnionym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego Kodu Podarunkowego. Na wniosek każdorazowego posiadacza Kodu Podarunkowego Sprzedający przesyła jednak ponownie utracony Kod Podarunkowy na adres e-mailowy wskazany przez nabywcę przy zawarciu umowy sprzedaży Kodu Podarunkowego. Kod Podarunkowy nie umożliwia składania zleceń płatniczych i nie jest instrumentem płatniczym, w tym w szczególności kartą płatniczą. Sprzedaż i wykorzystywanie Kodu Podarunkowego nie stanowi również usługi płatniczej ani emisji lub dystrybucji pieniądza elektronicznego. Kwota otrzymana przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Kodu Podarunkowego nie podlega oprocentowaniu, a Kupującemu nie przysługuje prawo do pożytków. Kod Podarunkowy akceptowany jest wyłącznie przez Sprzedającego.

VII. PROFIL – REJESTRACJA I KONFIGURACJA

§10.

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest po zawarciu Umowy. W celu zawarcia Umowy, Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i akceptuje Regulamin. Wskutek zawarcia Umowy, Kupujący zakłada Profil.
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj się” na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie przesłana treść Regulaminu. Umowa zawierana jest z chwilą zatwierdzenia wprowadzonych danych, chyba, że interaktywny formularz nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
 4. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu lub Aplikacji Mobilnej.
 5. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. Pozostałe Usługi, w tym w szczególności usługa sprzedaży i dostawy Zestawów jest odpłatna, przy czym Sprzedający nie wyklucza promocji, rabatów lub innych upustów.
 6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenie wykorzystania przez Kupującego Serwisu bądź Aplikacji Mobilnej w sposób sprzeczny z powyżej określonymi zasadami, Sprzedający ma prawo zawiesić świadczenie usługi do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź jeśli zachodzą do tego przesłanki określone powyżej odmówić zrealizowania Usług, dokonać zatrzymania środków do czasu wyjaśnienia okoliczności naruszenia bądź zwrotu przyjętych środków bądź wypowiedzieć Umowę.

 1. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

§11.

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Zestawy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Zestaw może zawierać składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na składniki Zestawu (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), w szczególności ze względu na fakt, że Sprzedający nie może żądać od Kupującego podania danych o stanie zdrowia, jak również z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.
 4. Zestawy mogą zawierać gluten, dlatego korzystanie z Usług nie jest zalecane dla osób chorych na celiakię.

§12.

1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Zestaw ma wadę (rękojmia). W stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego za wady (rękojmia) jest wyłączona.

§13.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Zestawu przechodzi na Kupującego w chwili pozostawienia przez Sprzedającego, lub firmę świadczącą usługi transportowe na rzecz Sprzedającego, Zestawu we wskazanym przez Kupującego miejscu.

§14.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się w szczególności zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, których skutkom nie można zapobiec.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§15.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie, przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@republikasmakoszy.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Z uwagi na to, że osoba fizyczna zażądała, aby wykonywanie Usług na podstawie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, odstąpienie od Umowy nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży. W takim wypadku osoba fizyczna będzie miała obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy i nie będzie miała prawa do zwrotu zapłaconej ceny, z zastrzeżeniem postanowień §15.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

§16.

 1. Osobie fizycznej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośredni koszt zwrotu produktu do Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia nie przysługuje osobie fizycznej od Umów Sprzedaży o których mowa w ust. 7. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
  • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedający wydaje rzecz – od objęcia w posiadanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy Sprzedaży przez osobę fizyczną lub osobę przez nią wskazaną inną niż dostarczający rzecz;
  • dla pozostałych Umów Sprzedaży – od dnia jej zawarcia.
 1. Osoba fizyczna może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele elementów Zestawu, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie lub przesłane wiadomością e-mail na adres: kontakt@republikasmakoszy.pl
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą. W takim wypadku, jeżeli osoba fizyczna zapłaciła Sprzedającemu cenę za produkt lub usługę, Sprzedający zwraca ją niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedający może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od osoby fizycznej do chwili otrzymania z powrotem produktu lub dostarczenia przez osobę fizyczną dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot następuje wyłącznie na wskazany przez osobę fizyczną i należący do niej rachunek, i inicjowany jest przez Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia osoby fizycznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Osobie fizycznej nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umów Sprzedaży, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, przewozu, a także rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, a w szczególności: produkty spożywcze, gotowe posiłki, napoje.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez osobę fizyczną drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle osobie fizycznej na podany przez osobę fizyczną adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Osoba fizyczna powinna odesłać Zestaw na adres Sprzedającego podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli odesłanie towar nastąpi przed upływem terminu 14 dni.
 9. Osoba Fizyczna ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zestawu. Kosztów tych nie ponosi Sprzedający.
 10. Osoba fizyczna odpowiada za zmniejszenie wartości Zestawu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Zestawu.

XI. ROZPOZNAWANIE REKLAMACJI I POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§17.

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego (tj. ul. Twardej 18, 05-105 Warszawa) lub mailowo na adres kontakt@republikasmakoszy.pl.
 2. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§18.

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem i zgłosił Sprzedającemu reklamację, ale z jakiejś przyczyny reklamacja nie została uznana, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do jednego z sądów polubownych działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Więcej informacji dostępne jest na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Informujemy ponadto o istnieniu platformy ODR (European Online Dispute Resolution platform) oraz możliwości wykorzystania jej w celu rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

§19.

 1. Informacje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych związane z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji Mobilnej przekazujemy za pośrednictwem Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie na stronie republikasmakoszy.pl/polityka-prywatnosci
 2. Serwis posługuje się plikami Cookies. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności dostępna w Serwisie na stronie republikasmakoszy.pl/polityka-prywatnosci

§20.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

XIII. OBOWIĄZYWANIE UMOWY

§21.

 1. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.
 2. Kupujący może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez:
  • złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa;
  • wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@republikasmakoszy.pl.

Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na skuteczność zawartych Umów Sprzedaży.

 1. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych przyczyn:
 1. jeżeli Kupujący podejmuje działania lub czynności sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, które mają wpływ na sposób realizacji Umowy;
 2. jeżeli Kupujący w powtarzający się sposób narusza postanowienia Regulaminu i Sprzedający wezwie go do zaprzestania wskazanego naruszenia w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia Umowy, a Kupujący ponownie naruszy lub nie przestanie naruszać tego postanowienia po upływie wskazanego przez Sprzedającego terminu;
 3. jeżeli obowiązek wypowiedzenia przez Sprzedającego Umowy wynika z przepisów prawa.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Sprzedającego skutkuje rozwiązaniem Umów Sprzedaży nie wykonanych przez Sprzedającego z upływem okresu wypowiedzenia.

XIV. ZMIANY REGULAMINU

§22.

 1. Sprzedający może zmienić Regulamin w przypadku zaistnienia następujących ważnych przyczyn:
  • w wyniku zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego Sprzedającego aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie;
  • w przypadku zmiany w ofercie Sprzedającego ze względu na:
   • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Kupującego obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Kupującego z kosztami;
   • poprawienie przez Sprzedającego istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Kupującego, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
   • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Sprzedającego ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy Sprzedającym a podmiotem, z którego usług Sprzedający korzysta, świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność, lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowany wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Sprzedającego do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub) zmianą terminów realizacji czynności przez podmioty, z których usług korzystamy, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu, lub 4) wystąpieniem istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa usług świadczonych na podstawie Umowy lub ochrony danych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 1. O proponowanych zmianach Regulaminu Kupujący poinformowany zostanie wiadomością poczty elektronicznej najpóźniej na 14 dni przed datą ich wejścia w życie. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie Kupujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień poprzedzający dzień wejścia w życie zmian. Wypowiedzenie Umowy przez Kupującego nie wpływa na zawarte Umowy Sprzedaży.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu Kupujący nie wypowie Umowy, będzie to oznaczało, że wyraża zgodę na zmiany.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, a także zawarte, realizowane oraz wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Kupujący może wypowiedzieć Umowę poprzez:
 1. złożenie oświadczenia w formie pisemnej na adres ul. Twarda 18, 05-105 Warszawa;
 2. wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@republikasmakoszy.pl.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23.

 1. Regulamin jest dostępny do pobrania na stronie www.republikasmakoszy.pl/regulamin oraz w Profilu Kupującego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada      2021 roku.
 3. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 5. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Załączniki do Regulaminu Republiki Smakoszy:

 1. Wzór odstąpienia od Umowy ( korzystanie z Profilu)
 2. Wzór odstąpienia od Umowy
 3. Ramy Czasowe
 4. Formularz zwrotu środków
Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.