1. Organizator i czas trwania promocji.
 1. Organizatorem promocji „Republika Smakoszy – Białystok”
  (zwanej dalej „promocją”) jest Republika Smakoszy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928677, NIP 5252881818, REGON 520261293, (dalej także jako „Spółka”), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja trwa w dniach 05.06.2023r. – 30.06.2023r. (okres przyjmowania zgłoszeń do promocji) lub do wyczerpania puli 100 doładowań promocyjnych, z tym zastrzeżeniem, że postępowanie reklamacyjne zakończy się 31.12.2023 r.
 3. Promocja prowadzona jest na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i ma charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będącymi nowymi klientami Organizatora, którzy nie posiadały dotychczas konta/profilu w serwisie internetowym www.republikasmakoszy.pl
 4. Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze Organizatora
  w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, a także na stronie internetowej promocji po adresem: www.republikasmakoszy.pl/regulaminbialystok
 5. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Białegostoku i okolic. Uczestnictwo w promocji jest ograniczone do dostaw realizowanych w Białymstoku oraz w określonych miejscowościach lub obszarach okolicznych zdefiniowanych przez Organizatora. 

Promocja jest ważna wyłącznie dla dostaw realizowanych na terenie określonych kodów pocztowych. Uczestnictwo w promocji jest otwarte dla mieszkańców posiadających kody pocztowe zaczynające się od: 15-…. Uczestnicy realizujący dostawę spoza tego obszaru nie są uprawnieni do uczestnictwa w promocji.

 1. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz kodami promocyjnymi Organizatora. 
 1. Definicje.
 1. Aplikacja Mobilna Republika Smakoszy/Aplikacja Republika Smakoszy – aplikacja mobilna, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pomocą której można założyć konto/profil oraz dokonać zamówienia i zakupu w serwisie internetowym spółki  Republika Smakoszy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Informacje na temat aplikacji Republika Smakoszy (w tym wymogów technicznych, wersji Android/iOS, jakie musi spełnić urządzenie mobilne, na którym ma być zainstalowana aplikacja) oraz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Republika Smakoszy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://republikasmakoszy.pl/.  Uczestnik zgłaszając się do promocji z użyciem aplikacji mobilnej Republika Smakoszy, musi posiadać zainstalowaną na urządzeniu mobilnym aktualną wersję tej aplikacji. Organizator nie odpowiada za brak możliwości pobrania aplikacji Republika Smakoszy lub aktualizacji ww. aplikacji przez Uczestnika na jego urządzenie mobilne z uwagi na niespełnienie wymogów technicznych przez urządzenie mobilne, w tym nieposiadanie odpowiedniej wersji Android/iOS oraz za nieprawidłowe wyświetlanie się treści dot. promocji w ww. aplikacji z uwagi na niezaktualizowanie przez Uczestnika aplikacji. Uczestnik może otrzymywać w aplikacji Republika Smakoszy informacje dotyczące promocji.
 1. Strona internetowa promocji –przygotowana do potrzeb promocji strona internetowa pod adresem: www.republikasmakoszy.pl, na której znajduje się formularz służący do rejestracji w serwisie internetowym www.republikasmakoszy.pl.
 1. Uczestnik – nowy klient Organizatora, który nie posiadał dotychczas konta/profilu w serwisie internetowy www.republikasmakoszy.pl, osoba wskazana w pkt 3.1 Regulaminu (z wyłączeniem osób wymienionych w pkt 3.2 Regulaminu).
 2. Kod rabatowy– unikalny cyfrowy kod ustalany przez Organizatora w materiałach promocyjnych uprawniający do udziału w niniejszej promocji, który należy wpisać podczas składania zamówienia na www.republikasmakoszy.pl 
 1. Uczestnicy promocji. 
 1. Uczestnikiem promocji, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt 2.2 Regulaminu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która na dzień wzięcia udziału w promocji nie posiada konta/profilu w serwisie internetowym www.republikasmakoszy.pl. Przez Uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby promocji. Działania, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych, w tym danych kontaktowych, danych rejestracyjnych, celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiego Uczestnika z promocji, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu działania. 
 2. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, spółki osobowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) oraz pracownicy Organizatora lub osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 3. Osoba zgłaszająca udział w promocji może w niej uczestniczyć wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz.
 4. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji. Przystąpienie do promocji oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 1. Zasady promocji, nagrody
 1. Każdy Uczestnik, który chce wziąć udział w promocji i uzyskać prawo do rabatu wskazanego w pkt 4.7 Regulaminu, musi łącznie spełnić poniższe warunki:
  1. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować, 
  2. utworzyć po raz pierwszy profil w serwisie internetowym www.republikasmakoszy.pl, tj. zarejestrować się po raz pierwszy na www.republikasmakoszy.pl w okresie od godziny 00:00:00 dnia 05.06.2023 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.06.2023 r., podając dane (z zastrzeżeniem, że każdy numer telefonu lub adres e-mail może zostać przypisany wyłącznie do jednego profilu) i oświadczenia wymagane przy rejestracji zgodnie z Regulaminem Serwisu Republika Smakoszy dostępnym na https://republikasmakoszy.pl/regulamin-serwisu
  3. podać Kod rabatowy, tj. BIALYSTOK10
  4. zaznaczyć następujące oświadczenia:

•  „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”

„Zapoznałam/-em się z Regulaminem Serwisu Republika Smakoszy, w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Polityką prywatności) i akceptuję jego treść.

4.1.5. Wyrazić Zgody marketingowe, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów własnych i usług Republika Smakoszy, za pośrednictwem telefonu i/lub poczty elektronicznej.

 1. Wyrażenie Zgód marketingowych jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w promocji. Uczestnik, który nie wyrazi zgód marketingowych może skorzystać z oferty Republika Smakoszy na zasadach ogólnych, zgodnie z przyjętym cennikiem dostępnym na republikasmakoszy.pl i w Aplikacji Mobilnej Republika Smakoszy.
 2. Uczestnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przesyłając informację na: kontakt@republikasmakoszy.pl . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 3. Uczestnik promocji powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. Dotyczy to sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady określone w Regulaminie, w szczególności gdy Uczestnik korzysta przy rejestracji z przypisanego do innego profilu numeru telefonu lub adresu e-mail  lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych, w tym m. in. podania wszystkich danych osobowych wskazanych przy rejestracji na stronie internetowej promocji. Organizator może przesłać ww. żądanie na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do promocji. Uczestnicy mogą zostać zobowiązani przez Organizatora do przesłania ww. dodatkowych informacji, oświadczeń na adres siedziby Organizatora lub na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany przez niego w żądaniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego zgłoszenia Uczestnika do promocji. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od Organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci”/„spam”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika – niespełnienia warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub niespełnienia wszystkich żądań Organizatora, w terminie wyznaczonym przez Organizatora (nie dłuższym niż 7 dni od daty wysłania żądania przez Organizatora) – lub próby naruszenia przez Uczestnika Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, Organizator może (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) wykluczyć danego Uczestnika z promocji, w tym usunąć wszystkie jego zgłoszenia do promocji, pozbawić go praw do rabatu promocyjnego,anulować zaplanowane dostawy. W takim wypadku środki wpłacone na rzecz organizatora dostępne będą w skarbonce w profilu. Uczestnik może w każdej chwili zlecić zwrot wpłaconych środków na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
 5. W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy Organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z Regulaminem wpływu na wynik promocji lub przyznanie prawa do nagrody w promocji, Organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.
 6. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych (obowiązkowych) danych i elementów wskazanych w Regulaminie, zgodnie z pkt 3.1 Regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe oraz zgłoszenia dokonane w innym terminie niż w dniach 05.06.2023 r- 30.06.2023 r
 7. Każdy Uczestnik może wykorzystać kod rabatowy tylko jeden raz.
 8. W zamian za zgłoszenie Uczestnik otrzyma kod rabatowy uprawniający do zamówienia diety ze zniżką.
 9. Uczestnik nie może żądać otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za kod rabatowy. 
 10. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zamówień z użyciem kodu rabatowego. 
 1. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie:
  w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres Organizatora mieszczący się w Warszawie (05-105) przy ul. Twardej 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Organizatora: kontakt@republikasmakoszy.pl
 2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 60 dni od daty wygaśnięcia kodu.
 3. Każda reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail podany podczas rejestracji konta, numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt 5.1 Regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt 5.3 Regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej 31.12.2023 r. 
 6. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane Uczestnikowi: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji – w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez Organizatora.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika
  do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych w promocji jest Republika Smakoszy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 18, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928677, NIP 5252881818, REGON 520261293. 
 2. Administrator danych osobowych pozyskanych dla celów związanych z urządzeniem promocji, informuje, że:
 1. dane osobowe Uczestnika promocji pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją promocji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do uzyskania doładowania punktów do skarbonki, wydania doładowania punktów do skarbonki, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące promocji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z urządzeniem promocji, 
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do promocji na podstawie: uzasadnionego interesu Organizatora w postaci urządzenia promocji i wykonania jego zobowiązań związanych z promocją, rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub innymi organami i w związku z tym archiwizacji i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (RODO) oraz obowiązków prawnych Organizatora związanych z organizacją promocji, w tym wydaniem i rozliczeniem nagród (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych: Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacja o pełnoletności, dodatkowo w przypadku wykonywania reklamacji adres do korespondencji,
 4. podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w promocji, w tym uzyskaniem nagrody w promocji,
 5. Uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych, 
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych
 1. oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora w Warszawie (05-105) przy ul. Twardej 18 lub na adres e-mail: kontakt@republikasmakoszy.pl Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@republikasmakoszy.pl 
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 3. dane osobowe Uczestnika mogą być powierzone do przetwarzania przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora promocji wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do wzięcia udziału w promocji lub praw do nagrody lub uczestniczącym w wydawaniu/realizacji nagrody, operatorom pocztowym/firmom kurierskim/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo, 
 4. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do celów realizacji akcji promocyjnej, ogłoszenia wyników, wydania nagród oraz na potrzeby przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 r., a także w celu realizacji obowiązków podatkowych. Po wykonaniu powyższych obowiązków okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń Uczestników, które są związane z promocją, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 5. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Republika Smakoszy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.republikasmakoszy.pl lub aplikacji mobilnej Republika Smakoszy, w tym o przysługujących prawach osobom, których dane są przetwarzane, znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.republikasmakoszy.pl
 1. Postanowienia końcowe
 1. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

6.2.1. Zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji.
6.2.2. Przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.
6.2.3. Zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

 1. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację . Zmiana Regulaminu nie wpływa na zgłoszenia ramach Promocji dokonane przed wprowadzeniem zmiany.
 2. Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z promocją mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@republikasmakoszy.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu 661 55 66 00 w dni robocze w godzinach od 06:00 – 19:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej promocji pod adresem: www.republikasmakoszy.pl.
 4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. 2023, poz. 227).
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.
Wykorzystujemy technologię ciastek, nie tylko z uwagi na skojarzenia kulinarne.

Polityka Cookies. Ok, lubię ciasteczka.